بازدید رئیس اتاق اصناف اصفهان از تابان گوهر نفیس

بازدید رئیس اتاق اصناف اصفهان از تابان گوهر نفیس

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در بازدید از شرکت تابان گوهر نفیس گفت : همه اصناف باید از حالت سنتی خارج و کسب و کار همراه با دانش را دنبال کنند.

ارسال نظر