پشتیبانی 24 ساعته

ما 24 ساعته و کاملا آنلاین سالم بودن دستگاه شما را بررسی می کنیم

اطلاعات تماس
ایران - اصفهان
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
info@tabangohar.ir
031-33931245

قالبی چندمنظوره برای شرکت های تکنولوژی و استارت آپ

مه ساز امنیتی تابان گوهر نفیس

تاثیر شرایط زندگی بر جرم سرقت

تاثیر شرایط زندگی بر جرم سرقت

تاثیر شرایط زندگی بر جرم سرقت
شرایط زندگی به احساس و درک فرد از موقعیتش در زندگی در زمینهای از نظامهای ارزشی و فرهنگی که در آن زندگی میکند، اشاره داشته و با اهداف، انتظارات و دغدغه های او مرتبط می باشد. این تحقیق، مفهوم کیفیت زندگی را با جرم مرتبط ساخته است
چارچوب نظری این تحقیق براساس نظریات بی سازمانی اجتماعی، تئوری کج رفتاری مرتن، نظریه رضایت، محرومیت نسبی، تئوری فشار و فرهنگ فقر تنظیم شده است که هر گونه کمبود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را زمینه ساز بروز جرم و انحراف تلقی می کنند. هدف این مقاله، بررسی تاثیر شرایط زندگی بر ارتکاب سرقت است.
 نتایج تحقیقات  نشان میدهد که  بین درآمد، تحصیلات، رضایت از وضع موجود زندگی و نابسامانی های اجتماعی با ارتکاب سرقت رابطه معنی داری وجود دارد و به همین دلیل چهار فرضیه وجود دارد.
 • کیفیت زندگی
 •  بی سازمانی اجتماعی
 • فشار اجتماعی
 • محرومیت
سرقت یا دزدی یکی از رایج ترین جرایم در همه جوامع و مخصوصاً جوامع شهری است تردیدی نیست که وقوع جرم درمناطق شهری بیشتر از روستا است  و به همین دلیل ترس و دلهره افراد جامعه از قربانی شدن جرم نیز به موازات آن افزایش یافته است

 

 ترس از جرم تأثیر قابل توجهی بر شرایط زندگی دارد. کیفیت زندگی یکی از مهمترین مسائل پیشروی جهان امروز و از مباحث اساسی در تکوین سیاستگذاری اجتماعی محسوب میشود که موضوعاتی چون رفاه، ارتقاء کیفیت زندگی ، رفع نیازهای اساسی، زندگی رو به رشد و رضایتبخش، نوع دوستی و ازخودگذشتگی است که وقوع جرم میتواند پیامدهای ناخوشایندی برای افراد داشته باشد و احساس بی اعتمادی، عدم امنیت و آسیب پذیری را در افراد ایجاد نماید. البته پیامدهای جرم تنها به سطح فردی محدود نشده و در سطح اجتماعی نیز پیامدهای منفی را به همراه دارد
وقوع جرم میتواند جامعه  را تجزیه کند و توان مقابله اثربخش با فعالیتهای مجرمانه را کاهش دهد.
سرقت پدیدهای است که همزمان بر هم زننده امنیت مالی و جانی دیگری میباشد؛ به عبارت دیگر سارق با ارتکاب سرقت سعی میکند وضعیت خود را با تجاوز به مال دیگری بهبود ببخشد.
ایجاد حس تهدید مالی و جانی در افراد جامعه ضمن آنکه تا حد زیادی انگیزه آنان را برای کسب دارایی و ثروت مشروع تضعیف میکند، موجب افزایش هرج و مرج در مناسبات و روابط اجتماعی و به دنبال آن تزلزل در بنیانهای نظم عمومی و تقویت بیسازمانی اجتماعی نیز هست. رفع نیازهای فردی و جمعی به هر شیوه ممکن است از طریق تجاوز به اموال غیر و همچنین انتخاب”الگوی سرقت” به عنوان شیوه ای برای تقویت خرده فرهنگ های بزهکاری، ظهور و شیوع سایر جرائم اجتماعی را در پی دارد

سرقت مسلحانه

 بر این اساس این تحقیق در نظر دارد به بررسی رابطه بین شرایط زندگی و وقوع جرم سرقت بپردازد و در این راستا سوال اصلی تحقیق به این صورت است که کیفیت زندگی چه تاثیری بر ارتکاب جرم سرقت دارد؟
 •  آیا میزان درآمد یا عدم درآمد افراد بر جرم سرقت تاثیر دارد؟
 •  آیا میزان تحصیالت افراد بر جرم سرقت تاثیر دارد؟
 •   آیا میزان نا بسامانیهای اجتماعی بر جرم سرقت تاثیر دارد؟
 •   آیا میزان رضایت سارقان از وضع موجود زندگی خود بر جرم سرقت تاثیردارد؟
با توجه به مهم بودن کیفیت زندگی برای افراد جامعه، برای ارتقاءآن ازاصلی ترین اصول و اولویت های برنامه ریزان و سیاست گذران اجتماعی و مدیران و مسئوالان حکومتی در هر جامعه و کشوری است. لذا به جرات میتوان گفت کلیه برنامه ها، سیاست ها و عملیات هایی اجرایی در یک جامعه در راستای ارتقاء شرایط زندگی مردم آن جامعه است.
 توافق عمومی در میان محققان، سیاست گذاران و برنامه ریزان در خصوص نیاز به مطالعه کیفیت زندگی وجود دارد. این مطالعات غالباً وظایف کلیدی از قبیل آگاه کردن شهروندان، گروههای اجتماعی و سیاستگذاران از روندهای کیفیت زندگی را بر عهده دارند
نتایج مطالعات کیفیت زندگی میتواند به ارزیابی سیاستها، رتبه بندی مکانها، تدوین استراتژیهای مدیریت و برنامهریزی در هر جامع  کمک کرده و درک واولویت بندی مسایل اجتماع برای برنامهریزان و مدیران آن جامعه را به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تسهیل سازد .همچنین  یافته های کیفیت زندگی میتواند برای باز شناسی استراتژیهای سیاسی قبلی و طراحی سیاستهای برنامه ریزی آینده استفاده شوند
یکی از دلایل افزایش سرقت افزایش جمعیت رکود اقتصادی وتبدیل شدن و شهرهای بزرگ به کلان شهر است که باعث افزایش مشکلات سخت شهری شده است .
 از جمله این مشکالت میتوان به پدیده جرم و انحرافات اجتماعی اشاره کرد که امنیت جوامع انسانی را نشانه رفته است و موجب زیر پا گذاشته شدن حق مالکیت خصوصی می شود
براین  اساس شناخت حاصل شده از چنین تحقیقاتی فواید کاربردی زیادی دارد که می تواند به پیشگیری از جرم بر اساس برنامه ریزی در حوزه کیفیت زندگی منجر شود. به عبارت دیگر، با توجه به شناختی که از وضعیت کیفیت زندگی افراد سارق به عمل می آید، می توان نقاط ضعف موجود در زندگی آنان را شناسایی نمود و به برنامه ریزی در این زمینه ها اقدام کرد. از طرفی باید این نکته راتوجه داشت که هر گونه اقدام پیشگیرانه در این حوزه، وظایف و ماموریت های پلیس را در حوزه مبارزه با جرم سبک تر می کند؛ چرا که پیشگیری از جرم سرقت باعث می شود حجم فعالیت پلیس در عرصه مبارزه با جرم کمتر شود.
تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع پژوهش، مفهوم کیفیت زندگی را غالباً از بعد عینی مورد بررسی قرار داده اند و به شاخصهای مهمی نظیر بیکاری، وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوار، محل سکونت خانواده فرد از حیث حاشیه ای بودن، تحصیلات و … اشاره کرده اند. مجموعه این عوامل شرایط  زندگی فرد را تعیین میکنند و در مجموع این شرایط میتواند عامل بروز جرم و یا پیشگیری از آن باشد. از آنجایی که محرومیت در هر یک از این عوامل میتواند باعث ایجاد فشاربر روی فرد شود، لذا زمینه بروز جرم از این طریق تسهیل میشود و میتوان به صورت کلی گفت که شرایط  زندگی پایین، موجب بروز مشکالت اجتماعی و جرایم میشوند. یکی از مباحث مهم و فراموش شده در این تحقیقات، بعد ذهنی شرایط  زندگی است که دراین پژوهش به آن پرداخته خواهد شد و یکی از شاخصهای سنجش آن رضایت فرد از محیط زندگی خود می باشد. از آنجایی که زندگی دارای دو بعد عینی و ذهنی است، به همین دلیل الزام است در هر تحقیقی به این دو بعد توجه شود تا در سنجش وضعیت افراد به خطا نرفته باشیم.
 • مبانی نظری
 •  کیفیت زندگی
. آغاز بحث کیفیت زندگی به زمان ارسطو باز میگردد.در دوران جدید فیلسوفانی مانند گارد، پل سارتر، و دیگران به آن توجه داشته اند.
در دهه های بعد رفته رفته، توجه به کیفیت زندگی از حوزه اقتصاد و محیط زیست، پا فراتر نهاد و حوزههای فرهنگی و اجتماعی را نیز در برگرفت.مفهوم کیفیت زندگی در حال حاضر به عنوان یک موضوع حساس فردی  اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد تا معنایی از احترام و توجه به انسانیت را از نقطه نظر انسانی منعکس کند
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
بین کیفیت زندگی و ارتکاب جرم سرقت رابطه معنی داری وجود دارد

فرضیات اصلی

 1. میزان درآمد یا عدم درآمد افراد بر جرم سرقت تاثیر دارد
 2. میزان تحصیلات افراد بر جرم سرقت تاثیر دارد
 3. میزان نابسامانیهای اجتماعی بر جرم سرقت دارد
 4. میزان رضایت سارقان از وضع موجود زندگی خود بر جرم سرقت تاثیر دارد

فرضیه اول:

 میزان درآمد افراد بر جرم سرقت تاثیر دارد
میتوان گفت بین میزان درآمد افراد و جرم سرقت رابطه مثبتی  وجود دارد نتیجه گرفته میشود که رابطه بین میزان درآمد افراد با جرم سرقت یک رابطه تنگا تنگ است که با توجه به کاهش درامد شخص و عدم توانایی کنترل زندگی در شرایط بد اقتصادی در زمانی که شخص نمی توتند هزینه های زندگی خود وخانواده خود را پرداخت کند باالجبار مجبور به پیدا کردن راهی برای درامد بیشتر می شود که تمم افراد موفق نمیشوند از را صحیح درامد ودارایی خود را افزایش دهند و مجبور به سرقت می شوند
   یعنی با افزایش سطح درآمد از جرم سرقت کاسته میشود و با کاهش سطح درآمد بر جرم سرقت افزوده میشود

فرضیه دوم:

میزان  تحصیلات  افراد بر جرم سرقت
می توان گفت رابطه بین تحصیلات و ارتکاب سرقت، رابطه معکوس است  و در حد ضعیف . به عبارت دیگر با افزایش سطح تحصیلا ت و بالارفتن فرهنگ اجتماعی وفرهنگی زندگی ارتکاب سرقت توسط افراد  تحصیل کرده کاهش پیدا میکند و بر عکس. بنابراین می توان گفت که بعد فرهنگی زندگی و تحصیلات  بر کاهش سرقت موثر است و در صورتی که در این زمینه برنامه ریزی صورت پذیرد، میتوان شاهد کاهش سرقت بود

فرضیه سوم:

 میزان نا بسامانیهای اجتماعی بر جرم سرقت دارد
میتوان گفت رابطه بین رضایت از محیط زندگی و ارتکاب سرقت، معکوس و در حد ضعیف میباشد. به عبارت دیگر با افزایش میزان رضایت از وضع موجود زندگی(افزایش بعد محیطی کیفیت زندگی)، ارتکاب سرقت توسط افراد کاهش پیدا میکند و بر عکس. بنابراین میتوان گفت که بعد محیطی کیفیت زندگی بر کاهش سرقت موثر است و مهمترین برنامه در این خصوص، برنامه ریزی شهری برای زیباسازی محیط زندگی افراد و افزایش تعلق خاطر به محل زندگی میباشد.

زندان

نتیجه

نتیجه این تحقیق بی سازمانی اجتماعی، محرومیت نسبی، نظریه تضاد، فشار و فرهنگ فقر میباشد. بر اساس این تئوریها، هر گونه کاستی در بعد اقتصادی کیفیت زندگی که شاخص ترین متغیر این حوزه درآمد خانوار می باشد، موجب ایجاد فشار و نارضایتی در افراد میشود و این فشار موجب سوق دادن افراد به سمت انواع انحرافات وسرقت می باشد

پیشنهاد

 راهکارها و پیشنهادهای این تحقیق در دو سطح پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات پژوهشی قابل طرح میباشد. پیشنهادات کاربردی نیز بر اساس یافته های این پژوهش در چهار حوزه مهم قابل طرح میباشد که در ادامه به هر یک از این حوزههای میپردازیم.

الف( پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق)

پیشنهادهای مرتبط با نتايج فرضیه اول
از آنجایی که رابطه درآمد و ارتکاب سرقت تایید و نشان داده شد که نارسایی در وضعیت اقتصادی افراد میتواند، زمینه ساز بروز جرم باشد، لذا پیشنهاد اول، برآوردن نیازهای اساسی افراد می باشد. در حال حاضر گرانی ها و تورم ورکود شدید در بازار همچنین افزایش قیمت دلار و طلا و….
 1.  دولت باید برنامه های حمایت اجتماعی بصورت  صحیح و هدفمند انجام دهد که این کار میتوانند اقشار آسیب پذیر را زیر چتر حمایتی قرار دهند
 2. اجرای برنامه های فقرزدایی و توانمندسازی در مناطق حاشیه نشین شهرها که از نظر اقتصادی نیز دچار مشکلات جدی هستند، به شدت احساس میشود
 3. در خصوص اشتغال افراد مجرم برنامه های خاصی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرایی شود. اجرای این برنامه ها نیز نیازمند همکاری مشترک این وزارتخانه با نیروی انتظامی میباشد
 4. دولت با تمام قوا اشتغال زایی بهینه و بلند مدتی که نه فقط برای رفع بی کاری مردم بلکه برای رفع مشکلات تولیدی و رفع نیاز به واردات که عامل اصلی بیکاری قاچاق و فرو پاشی تولید داخلی و در نتیجه گرانی و بیکاری می شود اقدام نماید

 

پیشنهادهای مرتبط با نتايج فرضیه دوم
 1. دولت بایستی در خصوص گسترش آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه برای مناطق محروم و مناطق کم درامد باشد
 2. الزام ام افراد زندانی به سوادآموزی نیز از جمله برنامه های مهمی است که بایستی از طریق همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه اجرایی شود.   وزارت آموزش و پرورش بایستی برنامهای اتخاذ نماید که در هیچ شرایطی،هیچ دلیلی  مانع از ترک تحصیل شخصی شود
 3. تمام کودکان کار که بدلیل فقر ترک تحصیل کرده اند وتحت پوشش کمک های معیشتی دولت قرار دهد و انها را به ادامه تحصیل برگرداند چون حدود 50 درصد همین کودکان کار در اینده باتوجه به سختی ها وفشارهای وارد شده به انها وارد مقوله سرقت می شوند
 پیشنهادهای مرتبط با نتايج فرضیه سوم
این حوزه که بعد اجتماعی کیفیت زندگی است،  با فعالیتهای نیروی انتظامی رابطه زیادی دارد و در واقع تحت تاثیر فعالیتهای این نیرو میباشد. از آنجایی که میزان نابسامانی های اجتماعی در محیط زندگی سارقان در حد زیادی است و بر ارتکاب سرقت توسط آنان تاثیر می گذارد، لازم است که نیروی انتظامی نسبت به شناسایی مناطقی که دارای میزان بالایی از آسیبهای اجتماعی هستند، اقدام کند و در راستای کاهش این آسیبها اقدام نماید
 • تشکیل بانک محلات آسیب خیز و برخوردار از نرخ بالای جرم توسط نیروی انتظامی
 • نظارت بیشتر و دقیق تر نیروی انتظامی در مناطق حاشیهای شهر، به منظور کنترل مجرمان
 •  بالقوه و پیشگیری از بروز جرایم
 • افزایش نیروهای گشتی پلیس در مناطق حاشیهای به منظور نظارت بیشتر بر محیطهای مختلف این مناطق، در پیشگیری از سرقت موثر است
پیشنهادهای مرتبط با نتايج فرضیه چهارم
با توجه به اینکه رضایت افراد از محیط زندگی میتواند بر رفتارهای انحرافی آنان تاثیر بگذارد، نیروی انتظامی میتواند با مشارکت شهرداری، نسبت به شناسایی مناطق آسیبپذیر اقدام نماید و در این مناطق برنامه هایی از قبیل بهبود نظافت محله، توسعه فضای سبز شهری و زیباسازی معابر را اجرایی نمایند . بهبود ارائه خدمات به مناطق حاشیهنشین از سوی نهادهای حمایتی، زمینه جذب بیشتر ساکنان این مناطق را فراهم میکند و این جذب شدن و پیوند آنها با جامعه، موجب افزایش رضایتمندی آنها از محیط زندگی شان میشود. این رضایت خود به عنوان عامل کاهش بروز سرقت عمل میکند.
تدوین مصوبه دولتی برای ارتقاء کیفیت زندگی و تعیین یک واحد کوچک درون هیات دولت برای پیگیری و تسهیل فرایندهای اجرایی شدن این مصوبه

ب (پیشنهادهای مبتنی بر تجربیات محقق)

 • اجرای طرح های گشت زنی شهروندان در سطح محلات فقیر به منظور افزایش نظارت و کمک به پلیس
 • تفکیک سارقان زندانی بر اساس شدت جرم سرقت به منظور پیشگیری از انتقال تجارب مجرمان حرفهای به مجرمان آماتور
 • تهیه بانک اطلاعات محله های آسیب خیز و فقیر شهرهای بزرگ کشور به منظور کنترل آسیبهای اجتماعی و نظارت بر مجرمان ساکن این محلات

 

نتیجه گیری نهایی

باتوجه به نکات گفته شده در این گزارش اگر تمام موارد را بسنجیم بزرگ ترین عامل ایجاد وسوسه سرقت در یک انسان  فقر است که این فقر مالی و فرهنگیست و دلیل اصلی سرقت می باشد.این روزها باتوجه به رکود بازار و افزایش تورم با درامد کم مردم روز به روز شاهد سرقتهای جدید توسط افراد جدید هستیم و یکی از عوامل دیگر افزایش سرقت در شرایط کرونا بیکاری وتعطیلی کارخانجات و شرکتهای دولتی وخصوصی است و علاوه بر ان ازاد شدن تعداد بالای سارقان از زندان برای جلوگیری از افزایش مبتلایان به بیماری کرونا بازار سرقت را داق تر نموده و روز به روز شاهد افزایش این سرقتها می شویم که این سرقت هاذ در شغل های پر درامد و دارای پول نقد بیشتر از شغل های دیگر در این مرحله زمانیست.
سرقت از بانکها ، صرافی ها ،طلافروشی ها ، پمپ بنزین ها و سوپرمارکت ها که قابلیت سرقت مسلحانه و لحضه ای دارند بیشتر است و اگر عاقلانه به این موضوع وراهکارهای اعلام شده نگاه کنیم انجام این راهکارها برای جلوگیری از سرقت و بهبود شرایط زندگی نیاز به زمان زیادی دارد که به راحتی قابل انجام نیست پس در این مدت طولانی که دولت ومردم به کمک هعم این مشکلات را حل میکنند باید کارهای انجام داد که از این مشکلات وسرقت ها پیشگیری وجلوگیری شود یعنی تمام صنفها بخصوص صنفهای پر خطر بخصوص بانک ها طلافروشی ها صرافی ها و….. ضریب امنیتی خود را ازانچه هست 100 درصد بالاتر ببرند به نحوی که امکان سرقت در واحد صنفی انها وجود نداشته باشد که راهکار برای ان وجود دارد که شرکت های دانش بنیان با تکیه بر علم وتکنولوژی سیستم های ضد سرقت تعبیه کرده اند همچمین منازل خودروها ادارات دولتی وخصوصی کارخانجات و… نسبت به بالابردن کیفیت قفل ها درهای ورودی قرار دادن نگهبان محلی و قرار دادن خودرو در پارکینگ و موارد دیگر برای پیشگیری از سرقت انجام دهمد تا زمانی که مشکلات اقتصادی کشور حل شود و شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

ارسال نظر