سامانه مه ساز امنیتی در راستای پیشگیری از وقوع جرم نقش ویژه ای ایفا میکند و می تواند تاثیرگذار باشد .

سامانه مه ساز امنیتی در راستای پیشگیری از وقوع جرم نقش ویژه ای ایفا میکند و می تواند تاثیرگذار باشد .
این مطلب را سرهنگ هاشمی فر جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان

ظهر دیروز در بازدید از شرکت دانش بنیان تابان گوهر نفیس

مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بیان کرد و گفت:

محصول امنیتی این شرکت دانش بنیان می تواند در راستای تامین امنیت پایدار جهت صنوف خطر پذیر از جمله صنف طلا و جواهر و موبایل فروشی و حتی بانکها مؤثر باشد.

ارسال نظر