زنگ تندرستی : دومین راهپیمایی و کوهنوردی کارکنان شرکت تابان گوهر نفیس

راهپیمایی و کوهنوردی کارکنان شرکت تابان گوهر نفیس به هدف سلامت و تندرستی
اگر امروز وقت برای ورزش نگذارید

در آینده وقت زیادی برای بیماری خواهید گذاشت

انتخاب با خودمان است:

ورزش و سلامتی یا تنبلی و بیماری

ارسال نظر