900 معدن سنگ های تزئینی غیرفعال در کشور

900 معدن سنگ های تزئینی غیرفعال در کشور
غریب پور معاون وزیر صمت در آئیین گشایش نمایشگاه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در اصفهان گفت : از 900 معدن غیرفعال سنگ های قیمتی 100 معدن آن در اصفهان است.

ارسال نظر