فرم طراحی لوگو

برای طراحی یک لوگو متناسب، نیاز هست تا فرم را بدقت پر کنید.

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

مرحله 1 از 2

(اگر بله معنی آن را شرح بدهید)
(نقاط قوت گالری شما؟)
(اگر بله، شعارتان را بفرمایید.)
کدامیک از این کلمات بیشتر با کسب و کار شما همخوانی دارند:
*
*
*